بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده جایزه
Anthony Hopkins

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Another Round
Phenomena Deadline - U.S.A. Bicycle Thieves Searching for Bobby Fischer Scenic Route Boulevard Jurassic Park III