بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

برنده جایزه
Anthony Hopkins

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Another Round
Kapò Crime d'amour Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile Gangaa Jamunaa Saraswathi Ten Days in the Valley Nightflyers Secret Bridesmaids' Business